3,87 % е равнището на безработица в област Стара Загора

3,87 % е равнището на безработица в област Стара Загора през месец октомври. Спрямо същия период на миналата година хората без работа са намалели.

Към 31.10.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 717, като спрямо предходния месец /5 805/ е отчетено намаление с 88 души, а в сравнение с м.октомври 2020г. регистрираните безработни намаляват с 2 902 бр. /8 619 през м. 10.2020г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня – 2,2%, Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 2,9%, а с най-високо – общините Николаево – 31,6%. и Братя Даскалови – 22,8%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1 029 и са от различни икономически дейности.

През м.октомври 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 343 жени /58,5%/ и 2 374 мъже /41,5%/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г., а с най-нисък младежите до 19г. – 1,08% /62 бр./.