Работна група ще актуализира инвестиционната програма на Община Стара Загора

В Община Стара Загора се сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма на Общината по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020”.

В нея могат да участват само представители на заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината.

От пресцентъра на Общината уточниха, че работната група е с постоянен характер.

Неин председател е зам.-кметът Иванка Сотирова, ръководител на Междинното звено по ОПРР. Групата ще има задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма.

Съставът на работната група ще бъде до 25 души.

Одобрената към момента Инвестиционна програма на Общината може да бъде намерена в интернет на адрес: bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx.

Поканата за участие в работната група е публикувана на официалната страница на Община Стара Загора. Желаещите да участват в групата трябва да изпратят официално писмо в срок до 5 февруари т.г. включително.