Стартира регионален проект в подкрепа на Истанбулската конвенция

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в Стара Загора в партньорство със Сдружение „Бъдеще за децата”, гр. Казанлък стартират работата по проект „Пострадали от насилие и експерти ЗА Конвенцията” финансиран от Българския фонд за жените. Той фокусира усилията върху популяризиране правата на жертвите, както и срещаните трудности в работата с пострадалите.
В рамките на два месеца ще се даде гласност и ще бъдат разпространени истински лични истории на жертви и служители, работещи с пострадали от насилие, които да достигнат до по-широк кръг аудитории и да провокират промяна на стереотипи и предразсъдъци. Фокусът ще бъде върху срещаните трудности при прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие като за това ще бъде предизвикан професионален диалог с всички заинтересовани институции в региона по темата. Планираните дейности целят да провокират промяна на негативните нагласи спрямо ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие /Истанбулската конвенция/.
Проблемната ситуация в община Стара Загора и община Казанлък, по отношение на домашното насилие, е изключително тревожна. Анализът на данните показва, че семейното  насилие запазва водещо място в регистрираните случаи в двете общини. Също така, близо четири от всеки пет случая на насилие над деца, с които са работили двата Отдела „Закрила на детето”, са регистрирани в семейството, като преобладава физическото и психическото насилие.
В двете общини, въпреки функциониращите социални услуги, има сериозни предразсъдъци спрямо жертвите на домашно насилие, дори сред работещите професионалисти – социални работници, полицаи, лекари, др. Не достигат усилия за целенасочени кампании в подкрепа на жертвите на насилие, енергията е фокусирана върху така наречените „горещи” случаи, които изискват спешни мерки и много ресурс. Липсват корекционни програми за извършителите, няма прозрачност и анализи на изпълнението на ЗЗДН.
Партньорството на Сдружението с Комплекса е дългогодишно и е свързано с реализиране на съвместни инициативи и проекти, насочени към уязвими групи деца и семейства. Последните партньорски инициативи с екипа на КСУДС са свързани по темата домашно насилие. Проект „Семейства без насилие” стартира през март 2017 г. и е фокусиран върху закрилата и професионалната подкрепа за възстановяване на жертви на домашно насилие, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие в семейството, останали без подкрепа от близки хора от община Стара Загора. Терапевти предоставят ежедневно консултации на пострадали от насилие; стартира и групова терапевтична програма; адвокат консултира и осигурява правно представителство на жертви по ЗЗДН. Проектът се финансира от частни дарители като от месец април е обезпечен от Сдружение „1 процент Промяна”.