Районна прокуратура-Стара Загора протестира незаконосъобразни текстове, приети от Общински съвет-Стара Загора

След извършена проверка по надзора за законност и изпратено становище от Върховна административна прокуратура, Районна прокуратура – Стара Загора на 16.11.2016 г. е внесла протест в Административен съд – гр. Стара Загора срещу незаконосъобразни текстове чл.7,ал.11, чл.9,ал.3,т.3, чл.11,ал.1, чл.13,ал.2,т.7, чл.13,ал.9,т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора, приета с Решение № 216 от 31.05.2012 г., изменена с Решение № 273 от 28.06.2012 г. на Общински съвет – Стара Загора.

В посочената наредба са били въведени изисквания за нотариално заверено съгласие на собствениците на имота с нотариална заверка на подписите (чл.7,ал.11 и чл.11,ал.6), представяне на удостоверения за липса на задължения по чл.87,ал.6 от ДОПК (чл.9,ал.2,т.3, чл.11,ал.1 и чл.13,ал.2,т.3), представяне на декларация, че участникът в жребия не е длъжник по договор с Община Стара Загора (чл.13,ал.2,т.7) и въведеното ограничение в чл.13,ал.9,т.2, за участие на лице, неизправно по договор, сключен с Община Стара Загора или системно нарушаващо актове на общината.

С протеста се иска отмяна на незаконосъобразните текстове от Наредбата, като са били изложени доводи за незаконосъобразност на оспорените разпоредби по съображения за противоречието им с нормативни актове с по-висока степен, а именно чл.56,ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.1,ал.2 и чл.3,ал.1,т.1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

С Решение № 20/16.02.2017 г. по административно дело № 522/2016 г. Административен съд – Стара Загора отменя разпоредбите на чл.7,ал.11 в частта:”Нотариално заверено”; чл.11,ал.6, чл.9,ал.2,т.3, чл.11,ал.1 в частта :”Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора”; чл.13,ал.2,т.3 и т.7 и чл.13,ал.6,т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора, приета с Решение № 216 от 31.05.2012 г, изменена с Решение № 273 от 28.06.2012 г. на Общински съвет – Стара Загора, като незаконосъобразни.

Решението е било обжалвано от Община Стара Загора пред Върховния административен съд. С решение № 4676 от 12.04.2018 г. по административно дело № 3752/2017 г. трето отделение на Върховния административен съд оставя в сила Решение № 20/16.02.2017 г. по административно дело № 522/2016 г. Административен съд – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, като е влязло в сила на 12.04.2018 г.