Работна среща, свързана с работата на координационен център

В Областна администрация Стара Загора, на 7 септември се състоя работна среща на участниците в Координационен център, създаден със заповед на Областния управител и свързан с работа по обхващането и задържането на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Срещата-дискусия бе председателствана от областния управител Гергана Микова. На нея присъстваха зам. областният управител Петя Чакърова, началникът на РУО-Стара Загора Татяна Димитрова, зам. -кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова, д-р Чакърова – представител на РЗИ Стара Загора, Любомир Пеев – директор на РДСП, комисар Илиев – представител ОД МВР Стара Загора и експерти по образованието от общините на Старозагорска област.
Срещата се проведе във връзка с дейности по Постановление № 100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
В 11-те общини на Старозагорска област вече са обособени 75 екипа, които ще работят по райони за обхващането и задържането на децата в училище. По информация от РУО, към момента, по Механизма се работи с 2642 деца. От тях 1624 са извън страната, 567 са незаписани, 158 са с незададен статус, за 74 няма информация и 2 са в риск.
„Проблемът с отпадането на деца от училище е много сериозен, но вече е време всеки от нас да поеме своите отговорности и да се действа, обърна се г-жа Микова към присъстващите. Участниците в дискусията дискусия споделиха откровено притесненията, свързани с работата по изпълнение на мерките за обхващане и задържане на децата в училище. Като основни проблеми бяха изтъкнати постоянната миграция на ромското население и липсата на законни настойници на децата. Присъстващите на дискусията бяха единодушни, че не обхващането, а задържането на учениците в училище всъщност е по-трудният процес. Областният управител Гергана Микова ги увери, че техните предложения ще бъдат систематизирани и изпратени в МОН, за да бъдат взети под внимание.
В заключение Татяна Димитрова информира, че до всички общини в областта е изпратена помощна инструкция за работа с междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“.