Втори национален конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев” обявяват Втори национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2020.
В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8 -12 клас. Основната тема е „ Нашият свят” .
Целите, които си поставят организаторите са : развиване на таланта и творческото въображение у младежите, и утвърждаване на общочовешки ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция.
Определени са основни раздели и жанрове
Раздел Първи:
Журналистически жанрове:
Информационни: Репортаж, новина, бележка, интервю
Художествено – публицистични: Есе, скица, очерк, история
Аналитични: Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар
Участието в раздела е индивидуално. Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.
Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздел.
Раздел Втори
Ученически издания:
Вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител. Участието е колективно.
Електронни издания – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2018/2019 година. Участието е колективно.
Критерии за оценка: Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано със спецификата на избрания жанр, рафичен и предпечатен дизайн
Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg
Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както и специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация, и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.
Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/
Срокът за предаване на творбите е до 05. 04. 2020 година.
Те се предават лично или по пощата на адрес: Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3, Център за подкрепа за личностно развитие
Тел. за контакт: 042/629062 и на е-mail: konkurs.stz@ mail.bg.
Отчитането на конкурса и връчването на наградите ще бъде на 07.05.2020 година
В миналогодишното издание на първия национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – Стара Загора -2019 година, индивидуално участие взеха 115 деца и младежи с 220 творби в различни журналистически жанрове от 20 населени места на България. А 20 екипа представиха вестници на хартиен носител и електронни издания.