СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА СА ПРИКЛЮЧИЛИ 2796 ДЕЛА ПРЕЗ 2019 Г. И СА СРЕД НАЙ-НАТОВАРЕНИТЕ В СТРАНАТА

Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Стара Загора през 2019 г. е 2809, а свършените дела са 2796.

Това показват данните от годишния отчетен доклад на Окръжен съд – Стара Загора за 2019 г., изготвен от и.ф.административния ръководител – председател на съда Красимир Георгиев. Общото събрание на съдиите за отчитане на дейността на съда, насрочено за 03.04.2020 г., бе отменено във връзка с предприетите мерки относно ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19).

В отчета се посочва, че постъпилите през 2019 г. дела са общо 2809 броя. От тях 857 броя граждански дела – първа и втора инстанция, 838 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1108 броя наказателни дела – първа и втора инстанция и 6 броя фирмени дела. Данните показва, че общият брой на постъпилите през 2019 г. дела е с 234 повече спрямо 2018 г. Съществен ръст бележат постъпленията на гражданските дела, следвани от търговските дела. Наказателните дала остават на нивото си от 2018 г.

Общият брой на свършените дела в Окръжен съд – Стара Загора е 2796, от които 797 броя граждански дела – първа и втора инстанция, 846 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1147 броя наказателни дела – първа и втора инстанция и броя фирмени дела. Показателят брой свършени дела е с 8% по-висок спрямо 2018 г., като увеличен ръст се докладва за гражданско, търговско и наказателно отделения.
От отчетения брой постъпили и свършени дела през последните четири години се констатира, че стойностите и на двата показателя “натовареност по щат” и “действителна натовареност” за Окръжен съд – Стара Загора са стабилни, като отчетната 2019 г. е с най–високи стойности за анализирания период. За 2019 г. действителната натовареност на съдиите е 10.87 към постъпилите дела и 10.82 към свършените дела през 2019 г. Тези данни показват, че Окръжен съд – Стара Загора е традиционно сред най-натоварените съдилища в страната.

Визираното по-горе, както и статистическите данни за 2019 г. показват, че единствено СГС, СпНС са с по-високи показатели от тези на Окръжен съд – Стара Загора, който попада в групата на съдилищата с висока натовареност над 10 дела месечно на 1 съдия.
В доклада е включена информация и за работата на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Стара Загора.

Пълният доклад е публикуван на интернет страницата на Окръжен съд – Стара Загора.