Преход към зелена енергия

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров бе определен от Управителния съвет на НСОРБ за представител в създадения Консултативен съвет по въпросите на европейската зелена сделка. Колективният орган е формиран с Постановление на Министерския съвет и ще има за задача да го подпомага по съвместяването на националните приоритети в областите на енергийната сигурност, икономическото развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и ще бъде консултативен орган към правителството по всички аспекти на Зелената сделка.

Председател на Съвета е заместник министър-председател, а негов заместник – министърът на енергетиката. Съгласно приетото Постановление в състава на Консултативния съвет влизат представител на президента, министрите на околната среда и водите, на финансите, икономиката, регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, образованието и науката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на земеделието, храните и горите. Освен тях Съветът включва заместник-министри на външните работи и енергетиката, по един представител на парламентарно представените политически партии, по един представител на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, председателите на Българската академия на науките и на Националния статистически институт, представители на академичната общност и представител на НСОРБ, който ще бъде кметът на Стара Загора. За негов заместник УС на НСОРБ определи кметът на община Перник Станислав Владимиров, т.к. Постановлението предвижда, в случаите, в които член на Съвета няма възможност да участва в заседание, да бъде заместван от изрично упълномощено лице.

Ролята на представителя на българските общини в Консултативният съвет ще е значителна, т.к. голяма част от мерките, предвидени в рамките на Зелената сделка, които предстои страната ни да адаптира и приложи, са пряко свързани с политики на регионално и местно ниво.

Зелената сделка е цялостна концепция и представя новата визия за бъдещето на Европа. Стратегията бе оповестена от ЕК на 11 декември 2019 г.
Основната цел на проекта за нова стратегия за развитие на ЕС е да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Планът включва намаляване на производството на парникови газове поне с 50%, в сравнение с нивата от 1990 г. Предвижда се цялостно преразглеждане на законодателството и въвеждане на принципите на кръговата икономика, енергийната ефективност и иновациите.

Документът включва редица дейности за следващото десетилетие в няколко ключови сфери:

чиста енергия
развитие на устойчива индустрия
реновиране на сгради и прилагане на мерки за енергийна ефективност;
намаляване на замърсяванията и др..
нова стратегия за горите
екологично селско стопанство и здравословни храни
научни изследвания, разработки и иновации
външни отношения

Зелената сделка е придружена от Механизъм за справедлив преход, който беше официално анонсиран на 14 януари https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17, в рамките на който се предвижда да функционира Фонд за справедлив преход (ФСП). Той представлява целенасочена подкрепа за най-засегнатите от прехода региони. Достъпът до него ще се осъществява на областен принцип, чрез териториални планове за справедлив преход. Определените средства за България по ФСП са в размер на 458 млн. евро, като ЕК предлага достъп до тях да имат областите Стара Загора и Кюстендил (община Бобов дол). Мотивите са, че в двете области е съсредоточен най-големият добив на въглища и най-големият брой ТЕЦ-ове.

Позицията, изразена към момента от българското правителство, е достъп до Фонда да имат общо 11 области, които ще бъдат засегнати от процеса на преход към зелена енергия: Стара Загора, Перник, Кюстендил, Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище.