Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда

Да бъде одобрена Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора, предлага на Общинския съвет кметът Живко Тодоров. Стратегическите карти за шум се преразглеждат и при необходимост се актуализират и одобряват най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им.

Стратегическите шумови карти (СШК) са предназначени за глобална оценка на нивата на шум в дадена територия, предизвикани от различни източници и за представяне на предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. СШК се използват като основа за определяне на приоритетните проблеми при разработването на плановете за действие за намаляване на шумовото натоварване и са източник на информация.
Проектът на разработената Актуализирана стратегическата карта за шум в околната среда на Стара Загора е одобрен от компетентните органи: Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
На база одобрената актуализирана шумова карта ще бъде изготвен План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, който ще бъде предоставен на Общински съвет за одобрение.