ЕС засилва борбата с дезинформацията

Днес, Комисията и Върховният представител представят оценка на постигнатото в борбата с дезинформацията около пандемията от коронавирус и предлагат бъдещи действия. Това е отговор на възложената от европейските лидери през март 2020 г. задача за решителна борба с дезинформацията и за укрепване на устойчивостта на европейските общества. Пандемията от коронавирус бе придружена от масирана вълна от невярна или подвеждаща информация, включително опити за оказване на влияние върху европейските граждани и вмешателство от външни на ЕС субекти във вътрешноевропейските дебати. В Съвместното съобщение се прави анализ на непосредствения отговор и се предлагат конкретни мерки, които могат да бъдат задействани незабавно.
Кризата изпита способностите на ЕС и неговите демократични общества да се справят с предизвикателството на дезинформацията. Следните аспекти играят важна роля за постигането на един по-силен и по-устойчив ЕС:

Разбиране — на първо място е важно да се разграничи незаконното съдържание от онова, което носи вреди, но не е незаконно. Освен това е налице размиване на границите между различните форми на лъжливо или подвеждащо съдържание: от дезинформацията, която се определя като преднамерена, до погрешната информация, която може да е представена без умисъл. Мотивите също могат да бъдат най-различни — от целенасоченото провеждане на мероприятия за оказване на влияние от страна на чуждестранни субекти до чисто користни подбуди. Всяко от тези предизвикателства трябва да бъде посрещнато подобаващо. Освен това е нужно повече данни да се предоставят и подлагат на обществен контрол и да се подобри капацитетът за анализ.

Комуникация — по време на кризата ЕС активизира работата си по осведомяване на гражданите относно рисковете и засили сътрудничеството си с други международни субекти срещу дезинформацията. Публикуваните от Комисията опровержения на митовете около коронавируса, са били разгледани над 7 милиона пъти. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), заедно с Комисията, засили стратегическата комуникация и публичната дипломация в трети държави, включително в съседните на ЕС държави. Чуждестранни субекти и някои трети държави, по-специално Русия и Китай, се опитаха целенасочено да повлияят и проведоха кампании по дезинформация в ЕС, в нейните съседни държави и в световен мащаб. Така например, Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към ЕСВД разкри и разобличи над 550 дезинформационни стереотипи от прокремълски източници и ги публикува на уебсайта EUvsDisinfo.

Сътрудничеството има изключително важна роля в борбата с дезинформацията:
с Европейския парламент и Съвета и между институциите на ЕС и държавите членки по установените канали, като например системата за ранно предупреждение и интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи. Тези канали ще бъдат доразвити, за да се подсили капацитетът и да се подобрят анализът на риска и докладването на крайно важна информация в състояние на криза.
с международните партньори, сред които са СЗО, страните от Г-7 в рамките на Механизма за бързо реагиране, страните от НАТО и други. Това доведе до засилен обмен на информация, дейности и най-добри практики. Сътрудничеството следва да се задълбочи с цел един по-адекватен отговор на чуждестранното прокарване на влияние и дезинформация.
ЕС ще окаже по-силна подкрепа и съдействие на представителите на гражданското общество, независимите медии и журналистите в трети държави по линия на пакета „Екип Европа”, както и на усилията за наблюдение на нарушенията на свободата на печата и застъпничеството за по-безопасна медийна среда.

Освен това, много потребители бяха подведени да закупят на завишени цени безполезни или потенциално опасни продукти и платформите премахнаха милиони некоректни реклами. В борбата с практиките, които нарушават законодателството за защита на потребителите, Комисията ще продължи да си сътрудничи с онлайн платформите и да подкрепя мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, съставена от национални органи.

Прозрачност — Комисията следи отблизо действията на онлайн платформите в съответствие с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Необходими са допълнителни усилия, повишена прозрачност и по-голяма отчетност:
платформите следва да представят месечни доклади с по-подробни данни относно действията им за поощряване публикуването на авторитетно съдържание и за ограничаване на дезинформацията за коронавируса и на свързаните с нея реклами. Те следва също така да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти — във всички държави членки и на всички езици — и с анализаторите, както и да бъдат по-прозрачни относно начините, по които прилагат своите политики за осведомяване на потребителите, които са засегнати от дезинформация.
Комисията настоятелно призовава и други заинтересовани страни, които все още не са подписали кодекса, да участват в тази нова програма за докладване.
на основата на постигнатото от новосъздадената Европейска обсерватория за цифрови медии, ЕС ще окаже по-сериозна подкрепа на проверителите на факти и анализаторите.