Съдът реши: МВР остава на протеста

В Административен съд – Стара Загора е образувано адм. дело № 490/2020 г. по искане на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, със седалище и адрес на управление гр. Варна, за прекратяване на неоснователни действия извършвани от длъжностни лица в Министерство на вътрешните работи (МВР) гр. Стара Загора, изразяващи се в блокиране на автомобили по пътя Стара Загора – Хасково, като се иска незабавното им и безусловно освобождаване.

След извършената проверка, съдът е установил, че органите на МВР извършват дейностите по чл. 6 от Закона за МВР, в това число тази по т.2 /охранителна/, а именно дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата в Република България. Съгласно чл. 14, ал.2 , т. 5 от Закона за МВР органите на Областна дирекция на МВР са задължени да осигурят обществения ред при провеждане на мероприятия. От друга страна, според нормата на чл. 165,ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата те контролират спазването на правилата за движение от участниците в движението, а според т. 9 от същата разпоредба могат да създават и временна организация на движението.

С оглед посоченото, според съдебният състав действията на длъжностните лица от МВР не са фактически по смисъла Админстративно – процесуалният кодекс, а се извършват в изпълнение на регламентирани в закона правомощия. Не са налице основания да се разпореди прекратяване на обжалваните действия. С Разпореждане от 06.08.2020 г. Административен съд – Стара Загора отхвърля искане на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, със седалище и адрес на управление гр. Варна, за прекратяване на неоснователни действия извършвани от длъжностни лица в Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 3 дневен срок от издаването му пред Върховния административен съд.

Етикети:,