Област Стара Загора продължава да отчита втория най-висок брутен вътрешен продукт на човек

Област Стара Загора продължава да отчита втория най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението след столицата. Икономическият растеж допринася за високи средни възнаграждения, сравнително високи доходи в домакинствата и относително ниски нива на бедност. Условията на пазара на труда са изключително благоприятни, сочат данните на Института по пазарна икономика. Безработицата е 2,3% и е една от най-ниските в страната, а заетостта доближава най-високите стойности, характерни за столицата. Образователната структура на работната сила е подходяща за нуждите на пазара на труда. Инвестиционната активност се забавя леко през последната година, но Стара Загора остава сред шестте области с най-голям размер разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и преки чуждестранни инвестиции на човек от населението. Обемът на произведената продукция е висок и отрежда на областта едно от водещите места в страната. Инфраструктурата е на добро ниво и създава благоприятни условия за развитие на индустрията в региона. Необходими са обаче инвестиции за подобряване на качеството на пътищата. Нивата на местните данъци са едни от най-ниските в страната, а администрацията подобрява резултатите от работата си през последната година.

Населението на областта постепенно застарява и намалява. Миграционните процеси са относително слаби, като нетният механичен прираст е отрицателен, но в сравнителен план областта не отчита твърде негативна динамика. Образователната система бележи по-добри резултати в сравнение с предходната година, достигайки средните за страната оценки на зрелостните изпити по БЕЛ. Предизвикателство е борбата с отпадането на учениците от основното и средното образование, както и намаляването на дела на слабите оценки на матурите. Здравеопазването е на добро ниво при относително благоприятно съотношение между броя на лекарите и населението. Нивото на детска смъртност спада, но остава малко над средното за страната. През последната година се наблюдава рязък спад на преминалите през болници пациенти за лечение. Един от най-големите проблеми на областта остават високите нива на замърсяване на атмосферата. Количеството на генерираните битови отпадъци също се увеличава.