Община Гурково стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година

Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гурково (ПИРО) за периода 2021-2027 година.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Разработва се за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Структурата и съдържанието на плана, следва да обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

За изработването и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със заповед № З-408/03.09.2020 г. на кмета на Община Гурково .

Процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Гурково  (ПИРО) за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на Община Гурково  http://gurkovo.bg/page/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-gurkovo-2021-2027-328-1.html , меню „За общината“, подменю „План за интегрирано развитие на община Гурково 2021-2027“, с цел осигуряване на публичност и прозрачност.