Предложения на студентите

Образователния процес в страната частично пострада от преминаването в дистанционна форма на обучение и невъзможността за много студенти да проведат своите учебни практики, които са съществена част от тяхното следване. За това алармират от Националното представителство на студентите. Те настояват за  защита правата и интересите на студентите, курсантите, докторантите и специализантите.

НПСС предлага  на всички отговорни институции:

 1. Семестриалните и държавните изпити, които поради своето естество не могат да се проведат в електронна среда, да бъдат проведени в присъствена форма, със заетост до 30% от капацитета на залата при стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки.
 2. В случай на провеждане на семестриалните изпити от зимната изпитна сесия в електронна среда, ръководствата на висшите училища да осигурят на студентите, докторантите, курсантите и специализантите всички необходими материали за тяхното провеждане в електронна среда.
 3. Вторият семестър на учебната 2020/2021 да стартира присъствено или в хибридна форма на обучение при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
 4. В рамките на втория семестър на учебната 2020/20201г., ръководствата на висшите училища да предприемат всички необходими мерки за присъствено провеждане на учебните практики, които не са били проведени през първия семестър поради преминаването на обучението в електронна среда.
 5. В най-кратки срокове да бъдат насрочени и проведени присъствено държавните изпити по специалност ,,Право”. Студентите в залата да бъдат до 30% от нейния капацитет, като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки.
 6. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори със звената, обслужващи студентските столове и общежития на съответните висши училища, като изискват намаляване с 50% наема за м. декември за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 30.11.2020 г. не обитават общежитието, както и същите да не заплащат консумативи.
 7. ,,Студентски столове и общежития” ЕАД да предприеме мерки за намаляване с 50% наема за м. декември за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които, считано от 30. 11. 2020 г., не обитават общежитието.
 8. Да се създаде кризисен щаб във всички висши училища в страната с представители на ръководствата и студентските съвети на съответното висше училище с цел осъществяване контрол върху спазването на противоепидемични мерки, наложени от министъра на здравеопазването.
 9. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да осъществяват контрол върху редовното провеждане на учебните занятия в съответната форма. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на висшите училища в случай на постъпил сигнал, свързан с непровеждане на занятия от страна на преподавател.
 10. Студентите да бъдат освободени от заверяване на изучаваните предмети през зимен семестър на учебната 2020/2021 година.
 11. Да стартират разговори на регионален принцип между ръководствата на висшите училища за бъдещо сътрудничество и за съвместно използване на материални бази и общежития с оглед непредвидимия характер на кризата.
 12. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да съдействат с набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани с борбата с Covid-19.