Започва приема на документи от кандидати за потребители и за асистенти към социалната услуга „Асистентска подкрепа” в Гълъбово

Община Гълъбово в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа” и в изпълнение на Закона за социалните услуги, обявява, че започва приема на документи от кандидати за потребители и за асистенти  към  социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа за асистенти за:

 • Самообслужване
 • Движение и предвижване
 • Промяна и поддържане на позицията на тялото
 • Изпълнение на ежедневни и домакински дейности
 • Комуникация

Потребители, които могат да се включат в услугата „Асистентска подкрепа” съгласно Закона за Социалните услуги са от целвите групи:

 • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена трудоспособност;
 • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ и грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Необходимите документи за кандидат-потребители, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” са:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Документ за самоличност (за справка)
 • ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други месицински документи- актуална епикриза (копие) и др.
 • Пълномощно (ако документите не се подават лично от кандидат-потребителя)

Необходимите документи за кандидат-асистенти , които желаят да предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа” са:

 • Заявление за кандидатстване;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от документ за образование;
 • Медицинско направление;
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен гражданин;
 • Декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашно насилие (по-образец)
 • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент (при наличе на такъв )

В социалната услуга „Асистентска подкрепа” се планира един асистент да обслужва повече от едно лице. Социалните асистенти, ще бъдат набирани след/или едновременно с подбора на кандидат-потребителите.

До 31.12.2021г. няма такса за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Кандидат-потребителите, които желаят да ползват услугата „Асистентска подкрепа” в изпълнение на Закона за социалните услуги, може да подават заявления в администрацията на Община Гълъбово, бул. Република №48, от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 часа.