Европейски цифров иновационен хъб Загоре

На предстоящото заседание на Общинския съвет ще бъде разгкедан въпроса с даване на съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион. Община Стара Загора ще участва като съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Със свое решение  от 28.01.2021г., Общински съвет Стара Загора е дал принципно съгласие Община Стара Загора да участва в учредяването на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в националния подбор за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за участие в обединението, съгласно изискванията на програмата и да подаде проектно предложение до Министерство на икономиката от името на партньорите в сдружението.
След проведени срещи и разговори с представители на академичните среди, на научни и работодателски организации, страните – потенциални партньори решиха да обединят усилията си за целите на кандидатстването по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, с цел изграждане на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII“ чрез сключване на споразумение за сътрудничество, както и учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.
Със споразумението се уреждат отношенията, свързани с научноизследователската дейност и подготовката по изграждане и управление на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион.
Като необходимо условие за кандидатстване по програма „Цифрова Европа 2021- 2027 г.“ е и учредяването на сдружение по смисъла на Закона на юридическите лица с нестопанска цел, тъй като допустими по откритата процедура са само кандидати на обединения, под формата на сдружения. Именно за тази цел ще бъде учредено сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“, в което освен Община Стара Загора, останалите съучредители в сдружението ще бъдат и Търговско-промишлена палата – Стара Загора, „М+С ХИДРАВЛИК“ АД, Биотехнологичен и Здравен Клъстер, Агенция за регионално и икономическо развитие-Стара Загора, Про Дрон Сис ООД, Тракийски университет град Стара Загора, Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“, Конфедерация на работодателите и индустриалците – гр. Стара Загора, СНЦ Клуб на работодателя гр. Стара Загора, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките, Девалекс Консулт ЕООД, Холдинг Загора ООД, Телелинк Сити ЕООД.
Включването на Община Стара Загора като съучредител на този етап не изисква финансов ангажимент, като Сдружението ще започне своята активна работа след като получи финансиране от съответните европейски механизми („Цифрова Европа 2021- 2027г.“). Сдружението ще работи за реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото, ще обединява съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект; ще популяризира добавената стойност от цифровата трансформация за индустрията и обществото и европейските тенденции за развитие в областта на цифровата трансформация; ще стимулира развойната дейност, трансфера на технологии и иновациите; ще подпомага развитието на човешкия капитал и подобряване на цифровите умения и компетенции, както и прилагането на цифровите
технологии в предприятията, като съдейства за успешното им внедряване в практиката. Чрез своите дейности, Сдружението ще надгражда и осигурява устойчивост на вече реализирани проекти в тази тематика, като целта е да включи всички заинтересовани и работещи участници в тези процеси с оглед гарантиране на стартиралите научно- приложни и иновационни процеси за изграждане и фокус върху управлението на бази данни и прилагане на изкуствен интелект при цифровата трансформация в индустрията и публичния сектор.