Расте броят на малолетните с противообществени прояви в Стара Загора

Наблюдава се спад във възрастта на извършителите на противообществени прояви в Стара Загора, сочат данните от анализа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора. През изминалата 2020 г. са решени 168 възпитателни дела, по постъпили 144 сигнала. От тях  74 за деяния, извършени от малолетни и  94 от непълнолетни  лица, за сравнение през 2019 г. те са били съответно  43 от малолетни и 80 от непълнолетни.

От обобщените данни по отношение на възраст се наблюдава спад на възрастта на извършителите, като тази тенденция е силно изразена и през 2020 г., запазва се тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица.

Няма динамика по отношение пол на извършителите. Превес имат отново момчетата. Двойно е нараснал броят на делата на малолетните момчета. Това се дължи на множество деяния, извършени за кратък период от време, от едни и същи лица – преобладаващо малолетни, чиито родители са с неосъзната родителска отговорност и нисък потенциал за възпитание и контрол.

На 77 (70 %) лица първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 32 (30%) лица са образувани от 2 до 7 възпитателни дела. От извършилите втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор 15 отново са нарушили правилата. Причините са различни – липса на ресурс у детето и семейството, влияние на криминогенни фактори, липса на ценностни модели и чувство за безнаказаност. За някои от тях е наложена най-строгата възпитателна мярка – настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ). По предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд Стара Загора, общо пребивавали във ВУИ през 2020 г. са 10 лица – 1 непълнолетно момиче, 4 малолетни и 5 непълнолетни момчета.

Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби, в т. ч. на стоки и пари от хранителни магазини и търговски обекти, на голяма сума пари от каса на аптека, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал. Значително е увеличен броят на делата за извършените повреди на имущество, най-вече на чупене на стъкла на училищни сгради. Запазва се броят на делата за прояви на агресия и насилие.

В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили в присъствие, чрез месинджър, вайбър, телефон и други форми общо 1040 срещи с деца и 674 с техните родители, 398 работни срещи за обсъждане на казуси. За ранна превенция в училищата са реализирани присъствено 23 беседи в часове на класа; извършени са 6 проверки за 3 сигнала; изготвени са 54 карти за оценка на риска от повторно деяние на малолетни и непълнолетни.

И през тази година в Програмата на Комисията се запазват добрите практики и се надгражда дейността чрез: широка ранна и интензивна превенция,  ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, взаимодействие и съвместни инициативи с училищните институции.

Продължава инициативата на екипа да предлага на училищата програма, включваща 90 теми, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за 3 целеви групи – ученици, родители и учители.

Ще продължи и традиционната лятната програма, както и превантивната работа с родители.

Ще се разширява партньорската мрежа на местно ниво. Според анализа има диалог и воля за прилагане на добри практики и иновативни подходи. Комисията е отворена и привлича нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, за предотвратяване на отклоняващо се поведение и най-вече в реализацията на ранната превенция.