Нови цени на тока от 1 юли 2021 г.

В съответствие с нормативната уредба регулираните дружества от групата на EVN България – Електроразпределение  Юг, ще внесат в Комисията за енергийно и водно регулиране до края на месец март заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 1-ви юли тази година.

Предложените от „Електроразпределение Юг“ ЕАД цени ще са определени на база одобрените с ценовото решение от 01.07.2020 г. от КЕВР необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

• разликата между прогнозните количества пренесена енергия, заложени в текущия ценови период и реално достигнатите
• разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Българската независима енергийна борса и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“
• разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции
• инфлационен индекс
• разходиотразяващи реалните нива нацените на балансиращата енергия.

Ценовото заявление на EVN България Електроснабдяване ще отразява настъпилите промени, свързани с либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и принципите за качествено клиентско обслужване. Предложението ни е новите цени, които ще са в сила от 01.07.2021 г., да отчитат обективно необходимите приходи на EVN България Електроснабдяване за обезпечаване на лицензионните задължения и за осигуряване изпълнението на дейности, възложени със закон, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

В предложените за утвърждаване нови цени на електрическата енергия от краен снабдител са калкулирани:

• Разходи за закупуване на електрическа енергия за осигуряване на потреблението на битови клиенти на ниско напрежение
• Компонента за дейността крайно снабдяване, определена като  процент от утвърдената средна покупна цена за електрическа енергия
• За поредна година дружеството ще подаде искане до КЕВР за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2021 г.) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.