ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НАУЧНА ПРОГРАМА ИНТЕЛИГЕНТНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подписаха споразумение по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство” – ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката в Заседателната зала на Ректората.

По програмата Тракийският университет оглавява консорциум, съставляван от водещи академични институции в България: Аграрен Университет-Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН; Институт по Механика – БАН; Институт по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов”(ИБИР–БАН); Селскостопанска Академия – ССА.

Продължителността на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство” – ИНТЕ-ЖИВО е три години с общ бюджет 4 500 000 лв.

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда ( работните пакети на програмата са в прикачен файл).

Ректорът на ТрУ доц. Ярков обяви, че част от дейностите на новосъздадения Институт за устойчив преход и развитие и работните пакети на програмата ИНТЕ-ЖИВО ще са взаимносвързани: „Една от основните мисии на ИУПР е да подпомогне държавата в трансформация на стопанския модел от линейна икономика с много отпадъци към кръгова икономика, биоикономика, нисковъглеродни производства, щадящи околната среда. Целият процес на трансформация на икономическия модел трябва да се извърви, чрез социална справедливост, за което ИУПР е призван да бъде гарант с това широко участие в него, както на бизнеса, така и на синдикатите, на науката и на местната власт.

Предвижда се през месец май говедата Галуей, които университетът закупи от Германия с цел – научно-развойна дейност, да бъдат настанени на територията на рекултивираните терени край Гълъбово или Раднево. От своя страна, те ще облагородят почвата, а от друга – за тяхното отглеждане и наблюдение ще бъдат използвани иновативните методи по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство”.

Новите модели в животновъдството налагат и разкриването на нови специалности, насочени в Агроенергетиката – специалност „Агротроника” и специалност „Продоволствена сигурност”, обявиха още от ректорското ръководство на ТрУ и МОН.