Над 70 точки влизат в дневния ред на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 70 предложения съдържа дневният ред на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 25 март от 9,00 часа, обясни председателят на местния парламент Мария Динева. Тя допълни, че поради въведената в страната епидемиологична обстановка, то ще се проведе дистанционно. Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и ще легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки, ще бъдат правени чрез приложението „Zoom”,. Тя посочи, че местните медии ще могат да предават, както до сега, на живо заседанието.

Общинските съветници ще гласуват на второ четене промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. По предложение на кмета Живко Тодоров ще бъде обсъдено освобождаване от такса за битови отпадъци собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт. В дневния ред влиза още предложение за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.
По време на 20-тото заседание на местния парламент ще бъде гласувано и удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на Стара Загора.

Старейшините обсъдят и гласуват бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, както и програмата за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.

По време на мартенското заседание ще бъде гласувано и  нова „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.
Общинските съветници изберат независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021г. на общински търговски дружества. Ще бъдат подложени на гласуване още промяна числеността на персонала в Общинска администрация и в местните бюджетни дейности. В дневния ред влиза още даване на съгласие за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 1 април 2021 година.