ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ СТАРОЗАГОРСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

На 26.03.2021 г. в Окръжен съд – Стара Загора, дистанционно,бе проведено Годишното отчетно събрание за дейността на съдилищата от Старозагорски съдебен район през 2020 г. Отчетът бе представен от Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, съдия Красимир Георгиев.

През 2020 г. в Старозагорски съдебен район са постъпили 20 818 броя граждански, наказателни и изпълнителни дела.

Конкретно за Окръжен съд – Стара Загора данните сочат, че постъпилите дела са общо 2 632 броя. От тях 950 броя  граждански дела – първа и втора инстанция, 643 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1 038 броя наказателни дела – първа и втора инстанция и 1 брой фирмено дело. От отчетът е видно, че е много малък процентът на спад на постъпленията, който се наблюдава основно при търговските и наказателните дела. През 2020 г. се отчита ръст на постъпилите в Окръжен съд – Стара Загора граждански дела.

Общият брой на свършените дела в Окръжен съд – Стара Загора е 2 509, от които 917 броя граждански дела – първа и втора инстанция, 575 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1 016 броя  наказателни дела – първа и втора инстанция, и 1 брой фирмено дело.

Съпоставяйки броя постъпили и свършени дела, се наблюдава стабилност и на двата показателя „натовареност по щат” и „действителна натовареност”, което сочи, че Окръжен съд – Стара Загора е традиционно сред най-натоварените съдилища в страната, отбеляза съдия Георгиев.

Визираното по-горе, както и статистическите данни за 2020 г. показват, че единствено СГС, СпНС са с по-високи показатели от тези на Окръжен съд – Стара Загора, който попада в групата на съдилищата с висока натовареност над 11 дела месечно на 1 съдия.

Съдия Красимир Георгиев обсъди поотделно и данните на районните съдилища в Старозагорски съдебен район, докладвайки високата натовареност на всеки един от тях, съпоставена към навременното постановяване на съдебните им актове. През 2020 година общо в петте районни съдилища от региона са постъпили 16 763 граждански и наказателни дела и 1 423 изпълнителни дела.

Пълният доклад за отчета на дейността на съдилищата от Старозагорски съдебен район през 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Окръжен съд – Стара Загора.