Върховен административен съд: Решението на кмета за проекта на спорта зала е законосъобразно

Със свое решение от 16.04.2021 г.,ВАС отменя Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка, вх. № КЗК-802/12.11.2020 г.и вместо това постановява:
ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № ВХР-1879/30.10.2020 г. от консорциум “Архитектурно бюро Авангард” ООД – Мердж Студио” ЕООД, срещу Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. на кмета на община Стара Загора, за класиране на участниците по процедура от вида “Конкурс за проект” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация, кв. 334 а, гр. Стара Загора”, открита с Решение № 10-00-2953 от дата 30.12.2019 г. на възложителя.