Адвокатите от Казанлък излязоха на протест

С решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 29.05.2021 г., е прието Обръщение към цялата адвокатска общност с призив за сериозен професионален и обществен дебат, включително за активна разяснителна кампания сред обществото. Повод за това ни беше даден от приетата от ВСС концепция за реорганизация на съдебната карта.
Свое становище против така подготвяната реорганизация на съдебната карта беше изразено още преди датата на провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната от Висшия адвокатски съвет и подкрепено от Адвокатските съвети към отделните Адвокатски колегии.

Независимо, че на 31.05.2021 г. на сайта на Висшия съдебен съвет беше публикувана актуализирана концепция за реорганизация на съдебната карта, отразена в доклада за Модел 4 , която се опитва да даде отговор на част от критиките, отправени до момента, концепцията продължава да предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища без сериозен икономически, социален, географски и анализ на възможните последици от това, както и промяна в подсъдността по множество дела, които в съчетание с липсващото електронно правосъдие ще имат за резултат лишаване на голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правораздаване.