Лятна превантивна програма ,,Ваканция 2021” предлагат в Стара Загора

За дванадесети пореден път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Център за превантивна и психолого-консултативна дейност към  Община Стара Загора организират лятна превантивна програма „Ваканция 2021“.

Тази инициатива предлага на децата възможности за полезно и приятно организиране на свободното време. Традиционно ще се работи с деца от 8 до 18-годишна възраст, живеещи на територията на Община Стара Загора и пребиваващите през лятото в града, и техните родители. Членовете и обществените възпитатели от Комисията организират по свои идеи заниманията, с подкрепата на отговорни институции и организации, центрове и клубове, работещи с деца и за деца, доброволци, родители, учители, медии.

Целите на програмата са: повишаване сигурността на децата чрез широка, ранна и интензивна

превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през свободното им време на лято 2021;  изграждане на позитивни модели на отговорно поведение чрез популяризиране на доброто; промотиране на безопасен и здравословен и начин на живот; ангажиране  вниманието, както на деца в риск, с неустойчиво поведение и такива, които са будни и предпочитат пълноценно да организират ежедневието си през ваканцията.

Програмата се провежда в периода 21 юни – 24 юли 2021 г. Тя ще стартира с рисунка на асфалт на тема ,,Подай ръка на доброто“ в парк ,,Пети октомври“ и ще приключи на 24 юли (събота) с пикник за деца и родители около езерото ,,Загорка“.

Програмата ,,Ваканция 2021” предоставя безплатно пакет от 14 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Нейното послание е: ,,Подай ръка на доброто”, каквото е мотото на цялостната превантивна работа на МКБППМН през 2021 г. Програмата включва интерактивни занимания и игри, демонстрации, викторина, състезание с велосипед, спорт и много забавления. Дейностите подпомагат успешното справяне с някои от задачите на развитието, които стоят пред подрастващите и чието решаване гарантира тяхната сигурност и безопасност.

Ще се работи в партньорство с ОДМВР, РДПБЗН, Пътна полиция, БЧК и БМЧК, РЗИ, ПИЦ по зависимости, СНЦ „Свят без граници“, Баскетболен клуб ,,Берое“, ПГМТТ ,,Н.Й. Вапцаров“

Изключително разнообразни са методите намерили място в Програмата. Една част от тях са: симулативни и ролеви игри; демонстрации, практически тренировки, спорт, състезание; работа с казуси, беседи, дискусии, викторини; методи за рефлексивна дейност – арт терапия, вербална и невербална комуникация, преосмисляне на ценностите.

Дейностите ще се водят при спазване на всички противоепидемични мерки. Водеща при утвърждаването на дейностите е възможността за провеждане на мероприятия на открито: парк „Пети октомври”; парк ,,Артилерийски“”; парк ,,Александър Стамболийски“, Античен форум, спортна площадка ПГМТТ,,Н.Й.Вапцаров“, игрище зад Централна поща, парк ,,Бедечка“ около езеро „Загорка“.

На база дългогодишен опит, планираните в програмата събития, съвременните методи и подходи гарантират създаване и поддържане на устойчив интерес, както и висока мотивация на децата за участие.

Записванията за участие са индивидуални с подписана от родител Декларация за информирано съгласие, на място, всеки работен ден от 16 до 17 часа с краен срок 18 юни.

Адрес на организатора:

6000, Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 73(до Радио Стара Загора),

телефон 042/ 605516; e-mail: szmk_vateva@abv.bg;

ел. страница: https://www.facebook.com/MkbppmnStaraZagora?ref=bookmark.