Нова апаратура в Стара Загора за изследване качеството на питейната вода

Стара Загора ще получи нов високоспециализиран лабораторен апарат за химичен и радиологичен анализ на питейните води. Министерството на здравеопазването сключи 7 договора за закупуване, доставка, монтаж, провеждане на обучение и въвеждане в експлоатация на 22 високоспециализирани апарата.

Оборудването ще осигури възможност за провеждане на мониторинг на качеството на питейните води, в отговор на препоръките за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия от 16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз. Със сключването на тези договори Министерството на здравеопазването приключва процеса по придобиване на необходимата лабораторна апаратура за нуждите на държавния здравен контрол.

Апаратурата е закупена в изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-1.011- С0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., и ще бъде доставена в Националния център по радиология и радиационна защита и в 8 регионални здравни инспекции в страната: Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и СРЗИ.

Осигуряването на високоспециализираната лабораторна апаратура (масспектрометри с индуктивно свързана плазма; йон хроматографски системи; нискофонови алфа/бета броячи; алфа спектрометрични системи; нискофонови гама спектрометрични системи; нискофонов течносцинтилационен спектрометър и радонметри с активен измерител на радон) ще подобри възможностите на лабораториите от системата на държавния здравен контрол за анализиране на задължителните по европейското и националното законодателство показатели, свързани с гарантиране качеството и безопасността на питейната вода.