Обява за набиране на потребители за дейностите: „Предоставяне на патронажна грижа” в община Мъглиж

Община Мъглиж в качеството й на бенефициент по проект „Патронажна грижа +в община Мъглиж”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NoBG05SFOP001-6.002-0179-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и утвърдена от Кмета на Община Мъглиж „Процедура за подбор на потребители”

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор и включване на потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги ( със средства на потребителите), помощ при текущо почистване на дома на потребителя, поддържане личната хигиена на потребителя, поддържане на социални контакти и др.

.

1. Допустими целеви групи по Направление 1: Дейност „Патронажна грижа“

  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с

    COVID-19;

  • Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

    Община Мъглиж ще предоставя посочените в услуги на 30 потребители (броят на потребителите е определен в процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.), с настоящ адрес в община Мъглиж, заявили необходимост от тях.

Община Мъглиж ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.

Кандидат-потребителите от целевите групи по т.1. могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, в Информационен център към Община Мъглиж, пл. „Трети март“ 32 всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. до 6 август 2021 г.