Общо 396 решения и е взел общинския съвет на Стара Загора за периода януари – юни 2021 г.

Общо 396 решения и е взел общинския съвет на Стара Загора за периода януари – юни 2021 г. от Областния управител на област Стара Загора в изпълнение на правомощията му на административен контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети са върнати за ново разглеждане две решения: Решение № 972 от 29.04.2021г. за създаване на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора, мандат 2019-2023г. , което е гласувано повторно, и в последствие оспорено от Областния управител в Административен съд, а делото е насрочено за 27 септември 2021г. И Решение № 1012 от 27.05.2021г. – за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ.

Председателски съвет е провел 7 присъствени заседания, като едно от тях е извънредно във връзка с удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми обекти на територията на град Стара Загора. За първите 6 месеца на годината клетва положиха четирима нови общински съветници – Мехмед Зейнел, Анелия Асенова, Гочо Карогьозов и Илка Петкова.