Първа копка на обект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На 28.07.2021г. от 11.00 ч. в гр. Чирпан на ул. Фридрих Енгелс / между ул. Сребрю Иванов и Околовръстен път/ ще се състои церемония по Първа Копка на строителен обект по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

 Mащабният проект е свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа с краен срок на реализация до края на 2023 г. Проектът засяга градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Общата стойност на проекта възлиза на почти 122 млн. лв.

Обхватът на инвестиционното намерение в Чирпан включва спиране на водоизточник „Текира“ поради влошени качества на водата и реконструкция на  участък от довеждащия водопровод на водоизточник „Марица“ с обща дължина 5 341 m.

В обхвата му ще се включат и захранващи връзки към два водоема, с цел осигуряване на по-добро качество на водата и достатъчно количество питейна вода за гр. Чирпан.

Идейното решение за реконструкцията на водопроводната мрежа на гр. Чирпан включва зониране на града, като се оформят три зони – висока зона и две ниски зони. Общата дължина на предвидената реконструкция е 989 m.

Канализационната система ще бъде реконструирана, така че да поеме всички отпадъчни води от гр. Чирпан и да ги отведе до новоизградената градска пречиствателна станция.

Инвестицията включва общо 1 961 m  канализационна мрежа, голямата част от която е нови колектори. Част от проекта е и нова канализационна помпена станция.

Церемонията ще бъде открита от инж. Румен Райков – управител на „ВиК – Стара Загора“. Официални гости ще бъдат кмета на община Чирпан – Ивайло Крачолов, ръководителя на проекта – инж. Андон Тонев и изпълнителния Директор на строителната фирма „Хидрострой“ АД – инж. Николай Пашов. Церемонията ще завърши с водосвет от Старозагорския митрополит Киприан.