Около половината население на Стара Загора е изложено на нива на шум – вследствие на автомобилен трафик

Актуализираната стратегическа карта за шум на агломерация Стара Загора отново доказва, че основен източник на шум, който оказва неблагоприятно влияние върху населението на града е автомобилният трафик. 52 % от населението на Стара Загора е изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности. В системата за мониторинг в град Стара Загора са обособени 30 пункта за измерване на шумовите характеристики. Най-високи са шумовите нива в централната градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, където са разположени повечето административни институции, учебни заведения и др. Високи са нивата на шум и в производствено-складовите територии и зони, но с влияние само върху работещите там. С по-ниски нива на шум се характеризират жилищните квартали и зоните за отдих – градските паркове.

В програмата на Община Стара Загора е посочено ,че могат да се предприемат три вида действия през следващите пет години: 1). Изграждане на шумови бариери – където е възможно 2). Промени в управлението на авотмобилният поток 3). Поставяне на ограничители на скоростта на всички транзитни улици

Община Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора – актуализация 2021 г. е на разположение на заинтересованите лица и организации на електронната страница на Общинска администрация Стара Загора за периода от 25 август 2021 год. до 25 септември 2021 год.

Поради извънредната епидемична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България за борба с разпространението на COVID-19, общественото обсъждане ще се проведе в електронна среда.

Въпроси по предложения за обсъждане План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора –актуализация 2021 г. могат да бъдат задавани по електронна поща на e-mail: m.g.georgieva@starazagora.bg или на тел. 042 614 663 през целия период на обществен достъп.

Всички предложения, становища и бележки към проекта на документа, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в писмена форма в Община Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, 6000, бул. „Цар Симеон Велики” 107, в срок не по-късно от 4 октомври 2021 год.