Успешно приключиха строително – монтажните дейности на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци за Етап „Техническа рекултивация“

На 26.10.2021г.от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация гр. Гълъбово“, заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе „Пресконференция“ и от 13:30 часа в гр. Гълъбово ще се проведеофициална церемония по Откриване на Обект:„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“, във връзка с успешно приключилите строително – монтажните дейности на обектаза Етап „Техническа рекултивация“. На 15.09.2021г. е издадено Приложение Образец №15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителствотои е подписан Протокол от 14.10.2021г. на Комисия за приемане на Техническата рекултивация за Обекта, съгласно Глава IV, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и Раздел V от Наредба № 26/02.10.1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнявасъгласно АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

На събитието са поканени да вземат участие представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”,  Кметът на община Гълъбово – г-н Николай Тонев Колев, медии, представители на съседните общини, граждани, изпълнителите на проекта и представители на бизнеса.