Община Казанлък с предупреждение към “Кумакс Инвест“

Община Казанлък с предупреждение към ,,Кумакс Инвест “.

Превозвачът нарушава договора си, а кметът Галина Стоянова е категорична че ще предприеме мерки.

Във връзка със започване на учебната 2021/2022г. на превозвача по  Договор „КУМАКС ИНВЕСТ“ЕООД са предоставени списъци на учениците, които следва да бъдат превозвани от населеното място, в което живеят до гр.Казанлък.

Списъците са изготвени от директорите на всяко училище, с оглед осигуряване от превозвачите на безплатен превоз на учениците, посочени в Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, а именно: учениците от I – XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма училище, осъществяващо обучение в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.

С  писмо, кметът Галина Стоянова отново изпраща същите списъци, предоставени от директорите на всяко училище в периода 21-30 септември, за предприемане на незабавни действия по изпълнение на ангажиментите на превозвача по Договора и указва на превозвачите, че в срок до 7-мо число на месеца, следващ месецът, в който е извършен превоз напосочената група правоимащи лица, следва към месечните справки, представяни в Община Казанлък да се представят и всички издадени превозни документи за извършване на услугата по превоз.

В писмото се обръща внимание на превозвача, че при неизпълнение на задълженията му по Договора и тези, произтичащи от нормативната уредба, даваща право на определени група лица на безплатен превоз, ще бъдат предприети  мерки по налагане на санкции.

В срок до 5-то число на всеки следващ месец, директорите на всички училища, до които се превозват ученици от посочената по-горе група, да предоставят в Община Казанлък копия на издадените превозни документи на учениците, като за тази цел да бъдат уведомени всички родители чрез учителския състав.

Кметовете на всички населени места в община Казанлък да предприемат действия по разгласяване на горните изискванията, като уведомят всички родители на ученици, пътуващи до учебно заведение в друго място.