ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През трето тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 100 жилищни сгради с 251 жилища в тях и 31 784 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 162 други сгради с 66 794 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 14.9%, а жилищата в тях и общата им застроена площ съответно – с 36.4 и 43.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 23.9%, докато тяхната РЗП се увеличава със 103.9%.

В сравнение с трето тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 31.6%, но жилищата и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 13.1 и 7.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 30.6%, а общата им застроена площ – със 120.2%.

 

През третото тримесечие на 2021 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 76 жилищни сгради със 185 жилища в тях и с 20 867 кв. м обща застроена площ, на 4 административни сгради/офиси с 2 778 кв. м РЗП и на 52 други сгради с 22 043 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 8.6%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 34.2 и 46.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 35.8%, а тяхната РЗП – с 0.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.9%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно със 17.8 и 15.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 26.8%, а общата им застроена площ – със 7.9%.

Методологични бележки 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Източник:ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГОИЗТОК

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СТАРА ЗАГОРА“