Промяна в размера на такса смет

Да бъде променен размерът на таксата за битови отпадъци, предлага на предстоящата сесия общинският съветник Янко Янков. Промяната засяга търговски обекти собственост на физически лица.

При настоящия размер на таксата за битови отпадъци очаквания приход от такси за битови отпадъци е планиран в бюджета за 2021 г. в размер на 10 162 000 лв. При текущите ставки за покриване на разходите на Община Стара Загора през 2021 г. ще е необходимо допълнително финансиране на дейностите по чистота за сметка на други бюджетни пера с около 1 781 000 лв, съгласно приетата план-сметка. В тази връзка Янков предлага да се промени ставката за такса за битови отпадъци заплащана за търговски обекти собственост на физически лица. До сега за тези имоти лицата са заплащали такса за битови отпадъци в размер като за жилищни имоти – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка. Това ги поставя в едно привилегировано положение спрямо предприятията собственици на търговски обекти, което по никакъв начин не отговаря на принципа за справедливост при определяне на таксите заложен в ЗМДТ. Към настоящия момент, предвид нуждата от допълнителни средства, като най-справедливо решение е изравняване на таксата за търговски обекти независимо от субекта, чиято собственост е имота. При приемане на така предложената промяна на ставките увеличение на прихода, който би могъл да се очаква през 2022 г. е минимум с около 600 000лв. по данни предоставени от Общинска Администрация.

Янков предлага за град Стара Загора, нежилищни имоти, представляващи търговски обекти, собственост на граждани – таксата да стане 3.50 на хиляда върху данъчната оценка на имотите. За селата таксата да се 6.00 на хиляда върху данъчната оценка на имотите.