Програма за опазване на околната среда

В Програмата за опазване на околната среда се поставят и задачи за интегриране на икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната среда при планиране на общинските дейности и създаването на оптимална екологична обстановка. Едновременно се цели постигане на траен ефект за обществото, за да се елиминира вземането на евентуални „компромисни решения” в условията на бюджетен дефицит в общината. Целите на програмата се свеждат до следното:

• Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината.

• Сравняване и привеждане в унисон с националните и европейски приоритети.

• Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите в програмата с националните, световни тенденции и стратегии по управление на околната среда.

• Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни организации и гражданството към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки или за предотвратяване на нови замърсявания.

• Откриване на източници за финансиране (национални и международни програми, европейски фондове и др.). Програмата обхваща седем годишен период – 2021 – 2027 г.