Програмата “Обществена трапезария” в Павел баня продължава и тази година

В последните дни на миналия месец кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу чрез местния Домашен социален патронаж подписа договор за реализирането на целева програма “Обществена трапезария” с фонд “Социална закрила”. Считано от вчера до края на тази календарна година Община Павел баня ще предоставя безплатна топла храна на 40 лица, попадащи в следните целеви групи:

лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците; лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

По целева програма „Обществена трапезария“ Домашния социален патронаж в Павел баня ще предоставя ежедневно, в рамките на работните дни от седмица, топла храна, а именно супа, основно ястие и хляб, и поне един път в седмицата – десерт.

Комисия, определена със Заповед №РД-10-467 от 22.12.2021г. на кмета Бесоолу, ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В нея ще бъде включен представител на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Казанлък.

На трудноподвижните и лежащоболни потребители и тези, живеещи извън гр. Павел баня, храната ще се доставя по домовете през целия период.

За информация: 

тел.: 0888887761, или на адрес: гр. Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8  – Общинска служба за социални услуги.

Молби за целева програма „Обществена трапезария“ се приемат  в сградата на Домашен социален патронаж – втори етаж,  от 10.00 до 16.30ч. всеки работен ден от седмицата.

Проектът се финансира от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.