Държавата поема обучението по 96 специалности при договор с фирма

Държавата ще може да заплати изцяло или частично разходите за следването на студентите, ако имат сключен договор с работодател в някоя от 154 одобрените фирми. Сред тях попадат и осем старозагорски фирми и учреждения.

Държавата заплаща изцяло или частично таксите за обучение на студенти от 96 различни специалности, в случай че имат сключен договор с конкретна фирма за стаж и работа след завършване. Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Той се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката. Министерският съвет ежегодно утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа. По предложение на различни министерства през настоящата академична година са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти. Сред тях са и старозагорските Бисер Олива АД, Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Стара Загора, КОЦ – Стара Загора ЕООД, Прогрес АД, ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, Хлебопроизводство СЗ ООД, Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора.