Община Казанлък разработва Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Община Казанлък разработва Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която бе приета от Общински съвет – Казанлък за срок от две години.

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е изготвена съгласно националните и европейските приоритети за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците. Тя отразява обективното състояние, традициите и спецификата на всяка институция в системата напредучилищното и училищното образование. Изготвянето на този стратегически документ създава условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда.Финансирането на Стратегията се осъществява със средства от държавния и общинския бюджет и средства от Европейските фондове. В срок до 30 април ще бъде изготвен годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Дейностите ще обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия, които ще осигурят ресурси за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.