Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Стара Загора

10 358 броя са разгледаните дела през изминалата година от Районен съд – Стара Загора. От тях 3 674 броя са наказателни и 6684 броя граждански.

Новообразувните дела за 2021 г. са общо 9 151 дела, от които 3 315 наказателни дела и 5 836 граждански дела.

През 2021 г. са свършени общо 9 389 броя дела, от които 5 977 броя граждански и 3 412 броя наказателни.

В 3 месечен срок са приключили общо 8308 броя дела или 88% от общо свършените дела, от които 5 258 броя граждански дела – 88% и 3350 броя наказателни дела, или 89% от общо приключилите през годината дела. Броят на останалите несвършени дела в Районен съд – Стара Загора към 31.12.2021г. е 969 броя, от които 707 граждански и 262 броя наказателни дела.

През 2021г. в Районен съд Стара Загора са постъпили 295 броя брачни дела, за сравнение през 2020г. са  били 270 броя брачни дела, през 2019г. в Районен съд Стара Загора са били 346 броя брачни дела; постъпили са  71 броя дела по Закона за защита от домашно насилие, за сравнение през 2020 г. са постъпили 68 броя дела, през 2019г. са били 90 броя дела; постъпили са 132 дела със страна ЕВН, за сравнение през 2020г. са били 138 броя дела, през 2019г. са били 382 броя дела; постъпили са 191 дела по ЗЗДетето, за сравнение през 2020г. са били 208 броя, през 2019г. са били 256 броя дела; 197 броя наказателни дела за престъпления за придобиване и държане на наркотици, за сравнение през 2020г. са били 96 броя, през 2019г. са били 74 броя; 2 броя дела за измама по телефона, за сравнение през 2020г. са били отново 2 броя дела, при 19 броя дела през 2019г; 7 броя дела за отглеждане на наркотични растения, при 3 броя дела през 2020г., през 2019г. 1 брой дело; 153 броя дела по чл.343б от НК – за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотици, за сравнение през 2020г. – 141 броя, през 2019г. – 150 броя; 4 броя дела за обида и клевета, при 2 броя дела през 2020г. и 4 броя дела през 2019г.

През 2021г. са постъпили 4 броя АНД – Наказателни постановления за наложена глоба по Закона за здравето за неносене на маска или друго предпазно средство на обществено място противоепидемична мярка по чл. 63 от Закона за здравето/, за сравнение през 2020г. са били 12 броя.

През отчетната година са постъпили 3 броя НОХД – Обвинителни актове и Споразумения за налагане на наказания за осъществяване от обективна и субективна страна признаците от състава на престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК/нарушаване на карантина/, за сравнение през 2020г. са били 16 броя.

От общо върнатите от обжалване през 2021г. 380 броя съдебни акта по граждански дела 70.5% /269 броя/ са  потвърдени от въззивнаинстанция, 15.79% /60 броя/ са изцяло отменени, 2% /9 броя/ са изцяло отменени по обективни причини, 9.47%  /36 броя/ са частично изменени, а 1.3% /5 броя/ са частично изменени по обективни причини.

От общо върнатите от обжалване през 2021г.313 броя съдебни акта, постановени по наказателни дела, 77.34% /243 броя/ са потвърдени от въззивна инстанция, 19.81%  /62 броя/ са изцяло отменени, 3.51% /11 броя/ са изменени.

Данните за отменените и изменени съдебни актове показват, че повишената натовареност не се е отразила на качеството на правораздавателната дейност, което традиционно остава много високо.

Анализът показва, че тези резултати са много добри, въпреки високата реална натовареност на работещите съдии в Районен съд – Стара Загора /51,79 броя разгледани дела от съдия на месец/.

Държавните съдебни изпълнители при Районен съд Стара Загора са събрали през 2021г. общо 729 859 лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 3 638 146 лева.

През отчетната 2021г. са разгледани и вписани общо 15 137 акта от съдиите по вписванията.

В „Бюро съдимост“ при Районен съд – Стара Загора през отчетната 2021г. са издадени 25 377 броя свидетелства за съдимост и справки, в това число 7 777 броя електронни свидетелства за съдимост и 6 011 броя справки за съдимост.