Кметът на Гълъбово и министърът на околната среда откриха нов проект

Кметът на община Гълъбово г-н Николай Тонев бе домакин на откриваща пресконференция по проект. На откриването на проекта присъства и Вицепремиерът и Министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Част от официалните гости бе и кметът на Горна Оряховица г-н Добромир Добрев, тъй като община Горна Оряховица е партньор по този проект с община Гълъбово.
На 06.12.2021 г. Община Гълъбово сключи договор № BGENVIRONMENT-4.003.0002-C01 с МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ за безвъзмездна финансова помощ /БФП, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ /ООСКП/ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2014-2021. Програмен оператор на ООСКП е Министерство на околната среда и водите.
ФМ на ЕИП е финансов принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейска солидарност и сближаване. Главна цел на финансовият механизъм е да се засилят двустранните отношения между страните Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страните бенефициери , чрез подкрепа на държавите членки на ЕС с брутен национален продукт под 90% от средния за ЕС и намаляване на на социалните и икономически различия в ЕИП.
Дата на стартиране на дейностите по проекта – датата на подписване на договора -06.12.2021 г.
Продължителност на проекта – 24 месеца
Крайна дата за изпълнение на дейностите по проекта – 06.12.2023 г.
Бенефициент по проекта – община Гълъбово
Партньори по проекта – община Горна Оряховица, община Стамболово и UTGARD AS- чуждестранна компания със седалище Норвегия
Финансиране на проекта – обща сума на допустими разходи 375 497,02 евро/734 408,34 лева , размер на БФП е до 369 821,56 лева/723 308,10 лева. Собствен принос 5675,46 евро/11 100,24 лв.
Управление на проекта – ръководител- Гюлджан Дурмуш- Шакир- зам. кмет на община Гълъбово, координатор – Светла Петрова-Русева- ст.експерт Екология, счетоводител – Тони Вушева- ст. счетоводител
Партньорите по проекта разполагат с координатори и счетоводители.
Проектът има за цел да реализира дейности, свързани с подобряване на компетентността на общинските служители от община Гълъбово, община Горна Оряховица и община Стамболово в областта на:
Планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел оценка на ефективността на стратегически планове и мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития;
Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на енергетиката;
Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата.
Целите на проекта ще бъдат реализирани посредством следните основни дейности:
Дейност 1 Управление на проекта – сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта.
Дейност 2 Подобряване на компетентността, уменията и експертизата на общинско ниво в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени – организация и провеждане на три изнесени обучения за служители на община Гълъбово, община Горна Оряховица и община Стамболово.
Дейност 3 Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени – проектиране, доставка и монтаж на покривна фотоволтаична система за сградата на община Гълъбово и община Горна Оряховица и залесяване на общински терени с цел смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на биоразнообразието и екосистемите в община Стамболово.
Дейност 4 Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата – анализ, обобщаване и представяне на добри практики в областта на адаптация към изменението на климата и среща за обмен на опит и провеждане на едно двудневно демонстрационно обучение в Кралство Норвегия.
Дейност 5 Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени – подготовка на планове за борба с климатичните изменения в община Гълъбово и в община Горна Оряховица; разработване на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово и оценка на Общинския план за развитие на община Гълъбово по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата.
Дейност 6 Публичност и комуникация – изпълнение на дейности, свързани с популяризацията на проекта и финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП.