Приет е план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък

Общински съвет – Казанлък е прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 – 2022 г.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, за изпълнение на общинската стратегията ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният план се приема по предложение на кмета на общината, след съгласуване със съответното регионално управление на образованието. В тази връзка на основание приетата Общинска стратегията и задълженията е изработен План на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. в община Казанлък. Дейностите обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия, като за всяка една е посочен съответният срок за изпълнение, финансиране, отговорни институции и очаквани резултати.Планът е съгласуван с Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Основната цел на заложените дейности е подпомагане на процеса и средата на учене, които да осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в предоставянето в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.