АПИ: Предстои подписване на договорите за основния ремонт на пътя между Мъдрец и Обручище

Предстои подписването на договорите с избраните изпълнители в обществените поръчки за проектиране и строителство и за надзор при основния ремонт на близо 16 км от третокласния път Мъдрец – Искрица – Медникарово – Обручище.

Процедурата за избор на изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи на обекта беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията, което възпрепятстваше подписването на договора. Комисията отказа да образува производства по постъпилите  жалби и това позволява на АПИ да пристъпи към сключвате на  договора с избрания изпълнител . Предложената обща цена за изпълнение на поръчката за проектиране и строителство е 19 776 000 лв. с ДДС. Средствата са предвидени в бюджета на АПИ.

Проведената обществена поръчка за проектиране и строителство е по ускорена процедура , поради спешната необходимост от ремонтни дейности на трасето и аварийното състояние на ж. п. надлеза в с. Обручище. От началото на 2022 г. са извършвани периодични проверки на ж. п. надлеза в с. Обручище, като  се наблюдава пропадане и в двете ленти на платното за движение и пукнатини. Настилката на третокласния път е силно износена, конструкцията му е с нарушена носимоспособност, тъй като в почти цялата отсечка има обособени участъци с видими повреди по пътното платно. По повърхността й се наблюдават множество мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, локални слягания и пропадания. Трасето е основна пътна артерия за община Гълъбово и осигурява връзка с минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3″, рудник „Трояново-3″, завода за гипсокартон и на населените места Обручище, Медникарово, Искрица и Мъдрец с общинския център Гълъбово. Пътят е построен преди 45 години –  през 1976 г., и оттогава не е основно ремонтиран.

Началото на участъка, който основно ще се  ремонтира, започва от кръстовището с път Велико Търново – Нова Загора – ТЕЦ-2 – Свиленград, в района на с. Мъдрец. Завършва при пресичането с път Нoва Загора – Раднево – Харманли, в района на с. Обручище. Ще бъдат ремонтирани и трите големи съоръжения в отсечката – мост над дере, мост над р. Соколница и ж. п. надлез в с. Обручище, както и 32 бр. водостоци.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, разделен на три междинни етапа. Предвиденият срок за строително-монтажните работи е 540 календарни дни /18 месеца/.

За да се осигури възможно най-бързо започване на ремонта и съответно по-бързото му изпълнение, в проекта на договора е предвидена възможността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектоват и по време на изпълнението на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им.