Кампания за набиране на кандидати за приемни родители за област Стара Загора

Областният екип по приемна грижа – Стара Загора набира кандидати за приемни родители за област Стара Загора. Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга за деца от 0 до 3 г. възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания.

Професионалните приемни семейства на територията на областта са общо 50на брой, като към края на месец септември 2022 г. 44 семейства отглеждат по едно дете и 2 семейства се грижат за по две деца.

Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда.

 

Какво е „Приемна грижа“?

Приемна грижа означава да полагаш грижи в своя дом за дете, което не може да бъде с биологичното си семейство. Тя осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето и допринася за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Много често родителите са изправени пред сериозни трудности да се грижат за децата си като: безработица, бедност, тежко заболяване, криза в семейните отношения. В такъв момент за детето е по-добре да бъде настанено в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно семейство бъде разрешен и то се върне при него.

Приемната грижа може да бъде ДОБРОВОЛНА – семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им, и ПРОФЕСИОНАЛНА – хора, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват. При този вид грижа приемният родител получава месечно възнаграждение за труда си.

Децата, които имат нужда от приемни родители, могат да бъдат деца, настанени в дом за медико-социални грижи за деца и в социална услуга от резидентен тип, или такива, за които не е подходящо да останат с родителите си за известен период от време. Може да бъде новородено, за което майка му не може да се грижи, както и тийнейджър, прекарал живота си в социални институции, за когото няма възможност да бъде осиновен или върнат при родното му семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.

 

За да бъдете приемен родител е необходимо:

– Да сте сигурни в решението си;

– Семейството и роднините да приемат идеята да станете приемен родител;

– Да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;

– Да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;

– Да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;

– Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
– Да сте клинично здрав;
– Да не сте осъждан;
– Да не сте лишаван от родителски права;
– Да нямате проблем с алкохол и наркотици.

Професионалните приемни родители получават месечно възнаграждение, въз основа на сключен договор за отглеждане на дете,както следва: за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата; за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата; за отглеждане на три и повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

С приемните родители се сключва и договор за грижа за дете настанено в приемно семейство, въз основа на който се изплаща ежемесечно издръжка на децата. Размерът ѝ се определя в зависимост от възрастта, като за дете от 0 до 3 години сумата е 300 лева, за дете от 3 до 14 години – 262,50 лева, за дете на възраст от 14 до 18 години, а ако учи – до 20 г. издръжката е в размер на 300 лв. За отглеждане на дете с увреждане се изплаща и добавка в размер на 90 лева.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа – Стара Загора на адрес:

 

За гр. Стара Загора,  ул. „Христо Ботев“ № 205

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

телефон: 0897 653524, 042/681 479

е-mail: stara_zagora_priemime@abv.bg

 

За гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25

Комплекс за социални услуги

телефон: 0878 799239, 0878 799373

е-mail: kazanlak_priemime@abv.bg