Увеличават броя на целевите групи по „Топъл обяд” в Павел баня

От 1 октомври започна новият етап от програмата „Топъл обяд” в Община Павел баня, като вече е увеличен броят на целевите групи. Те обхващат:
– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от
Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
– скитащи и бездомни лица;
– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Новият етап на програмата ще обхване на този етап 104-ма павелбанци. При лицата, при които са настъпили промени в обстоятелствата след 01.10.2022 г., могат да подават заявления целогодишно, за да се възползват от социалната услуга. Документите са налични, а и се приемат след това, в кметствата по селата, в административната сграда на Община Павел баня в града или в Общинската служба за социални услуги в Павел баня.
За две години и два месеца чрез програмата „Топъл обяд” в Павел баня е предоставена безплатна храна на 258 потребители.