Проверки в училищните столове

Българската агенция по безопасност на храните извърши общо 1597 засилени проверки в училищни столове, бюфети и обекти по Закона за храните на територията на училищата. Целта им беше установяване на съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство.

Инспекторите от отдели „Контрол на храните” при Областните дирекции по безопасност на храните са проверили 757 обекта, в които храната не се приготвя на място; 427 обекта, в които храната се приготвя на място и 413 павилиона и лавки.

Издадени са 7 акта за установяване на административно нарушение и 70 предписания за констатирани несъответствия, свързани с материално-техническата база, храни, несъответстващи на Наредбата за детското и училищно хранене, суровини без необходимата етикетировка и маркировка, както и неспазване на изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите.

Вследствие на установените нарушения са възбранени 47 кг и 313,5 л храни от животински и неживотински произход, неотговарящи на изискванията на Наредбата за детското и училищно хранене.

Сред констатираните несъответствия са липсата на декларация за съответствие, че произведените и доставени храни съответстват на изискванията на Наредбата за детското и училищно хранене; несъответствия на сграден фонд, материално-техническа база, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние в обектите; несъответствия в етикетирането на доставените кулинарни изделия; предлагане на храни, които не са произведени по стандартите и нямат етикетировка и маркировка; доставяне на храна от кухня майка (кетъринг) без сключен договор между училището и фирмата доставчик.