Продължава засиленият контрол от страна на РЗИ върху качеството на питейната вода в Стара Загора

На 18 октомври служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, изпълнявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Резултатите от направения анализ не показаха отклоненияот изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол.

През предходната седмица, от 17 до 23 октомври, в област Стара Загора няма регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции.