ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2022 г

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково

Обсъждането ще се проведе   на 17.07.2023 г/ПОНЕДЕЛНИК /

от 17:00 часа  в Младежки дом, находящ се на пл.“Генчо Къргов“

гр. Гурково при следния дневен ред:

 

  1. Запознаване с информацията, представляваща основните показатели по отчета   за   изпълнението  на  общинския  бюджет  за 2022 г.
  2. Обсъждане на изготвената информация и публикуваните материали по отчета на бюджета за 2022 г.

 

Гражданите могат да се запознаят с пълния текст на годишния отчет на електронната страница на Община Гурково  www.gurkovo.bg – „Бюджет и финанси“ – „ Публично обсъждане проектобюджети” и   на хартиен носител в стая № 19 в сградата на Община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 13.07.2023 г.,вкл.