Община Казанлък ще кандидатства за енергоспестяващи мерки за центрове за социални услуги

Община Казанлък ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за общински обект в град Казанлък, ул. Войнишка, №25, в който се предоставят две социални услуги, делегирани от държавата дейности – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Целта на процедурата е да се повиши качеството на предоставяните социални услуги на потребителите и да се постигнат енергийни спестявания в размер на 30 % годишно спрямо базовия размер на първична енергия преди реализацията на проекта в сградите на предоставяните социални услуги, обект на интервенция, чрез изпълнение на пакет от мерки за енергийна ефективност.

Допустими по процедурата са общински и/или държавни сгради, в които се предоставят социални услуги в общността, делегирани от държавата дейности.

В сградата не са изпълнени основни енергоспестяващи мерки за топлоизолация на стени и под. Частично са изпълнени мерки за топлоизолация на покрив и подмяна на дограма. Осветителните тела не са енергоспестяващи. Няма и действаща отоплителна инсталация.

За установяване техническото и енергийно състояние на сградата, за извеждане на пакет от задължителни енергоспестяващи мерки и подготовка на техническа документация за сградата, необходима на етап кандидатстване за финансиране, е възложено да се извърши обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки, мерки за достъпност и други нормативно регламентирани дейности.