И големите ученици ще получават безплатни учебници

Правителството разширява обхватът на предоставяните безплатно за ползване учебници за учениците. Ще се предоставят безвъзмездно за всички ученици от I до XII клас учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по учебните предмети от общообразователната подготовка, учебните предмети майчин език, религия и хореография.

В момента учебниците, както и електронните такива, по общообразователните предмети за учениците от VIII до XII клас, както и такива по майчин език за учениците от I до XII клас, и по предметите религия и хореография за учениците от I до XII клас не е предвидено да се дават безплатно. Сега безвъзмездно от държавата се осигуряват: – познавателни книжки за всяко дете, записано от първа до четвърта група в детската градина или в предучилищна група в училище;

– по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет

– за всеки ученик от I до IV клас;

– по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от V до VII клас;

– както и учебници, отпечатани на брайлов шрифт – за всеки ученик с нарушено зрение или за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас. Осигурява се за безвъзмездно ползване и електронно четим учебник на съответните учебници – печатни издания, по всеки  общообразователен учебен предмет и по всеки специален учебен предмет – за учениците от I до VII клас.

Безплатните учебниците за учениците от VIII до XII клас ще започнат да се осигуряват от учебната 2024 – 2025 година.

Предложените изменения имат за цел осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици и гарантиране на достъпа им до качествено училищно образование, пише в мотивите към проекта.

 

Снимка: Интернет