18 са социалните услуги в Казанлък, разкрити съобразно потребностите на целевите групи

Днес отбелязваме световния ден на социалната работа.
Социалната работа е благородна мисия, с която се помага на най-уязвимите хора от нашето общество!
Политиката на Община Казанлък в социалната сфера е съпричастна към проблемите и нуждите на хората със специфични потребности – деца и възрастни с увреждания и самотни стари хора.
18-те социални услуги в Казанлък са разкрити съобразно потребностите на целевите групи и включват:
-Домашен социален патронаж -Дневен център за стари хора
-Дневен център за деца с увреждания
-Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
-Център за социална рехабилитация и интеграция
-Център за обществена подкрепа
-Асистентска подкрепа
-Защитено жилище за лица с умствени изостаналост
-Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
-Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
-Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2 бр.
-Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
– Домове за стари хора ( два )
– Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”
– Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
– Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства
– Приемна грижа
Община Казанлък подпомага финансовата издръжка на клубните помещения на дружествата на хора с увреждания – хора с увредено зрение, хора с увреден слух, военнопострадали. Финансово се подпомага поддържането и на материалната база и дейността на клуба на пенсионера в гр. Казанлък, както и клубовете на пенсионера в още 17 населени места в общината.
Организират се и се реализират дейности по „Социален календар”, който ежегодно се утвърждава от Общински съвет – Казанлък.
Община Казанлък разработва и реализира програми и проекти по трудова заетост.
Отскоро Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в с нов управител- Зорница Антонова, която до момента заемаше длъжността Началник отдел “Социални дейности”. Приемствеността получи от Евелина Костова, управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания!