Обезщетения

Освободените от КонтурГлобал работници ще имат възможност да се регистрират в бюрата по труда и да получават обезщетение в размер на 60% от средния си осигурителен доход за 24 месеца назад, но не повече от 2250 лв. според новия максимален дневен размер на обезщетението за безработица.

Максимумът за получаване на обезщетението е една година при над 15 години осигурителен стаж, натрупан след 2001 г. В същото време лицата ще имат възможност да започнат курсове за квалификация и преквалификация, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси” на МТСП, за да могат да си намерят работа, включително и по новите проекти на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″. Очакванията на ръководството на централата са тя да заработи през втората половина на годината.

В следващите дни ще бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Адресиране на предизвикателствата на пазара на труда”. Той ще се финансира по Програмата „Развитие на човешките ресурси” и е насочен към идентифициране и картографиране на наличните умения и нагласите за развитие на заетите лица в ТЕЦ и въглищните мини, засегнати от енергийния преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

Информацията, която ще бъде събрана чрез картографирането на уменията, ще послужи на работодателите в трите области, търсещи работна сила, на бъдещи инвеститори за реализиране на бизнес планове, както и за разработване, планиране и предоставяне на подходящи мерки за кариерно развитие, за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на засегнатите лица.

Сформирана е междуведомствена работна група с участието на всички ангажирани министерства – на енергетиката, икономиката, иновациите, регионалното развитие, околната среда, образованието и финансите, координирана от Министерството на труда и социалната политика. Тя ще работи с активен принос и равнопоставено участие на социалните партньори, неправителствените организации и академичните общности за намирането на комплексни решения. Нейната цел е да създаде  интегриран план за справедлив преход на лицата, засегнати от затварянето на мините и топлоцентралите. Срещата на междуведомствената работна група е планирана за втората седмица на април.